Algemene voorwaarden

Schermafbeelding 2021 03 10 om 15 54 35

1. Definities

In onderhavige Algemene Voorwaarden dient te worden verstaan onder volgende termen:

«AV»: verwijst naar de Algemene verkoopsvoorwaarden;

«Platform»: verwijst naar de website ontwikkeld door de NV Kick And Rush www.kickandrush.com;

«Verkoper»: de NV Kick And Rush, met maatschappelijke zetel gevestigd te Rue Saint Sébastien, 8

– 1420 Braine L’Alleud - België, en ingeschreven onder ondernemingsnummer BE0457855935.

«Koper»: elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop doet op het platform.

«Product»: het voorwerp van een of meerdere verkoopovereenkomst.

2. Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden (hierna « AV ») zijn van toepassing op elke bestelling die via de Platform geplaatst wordt.

De AV dienden tevens bij elke aankoop aanvaard te worden door de Koper.

Door zich op het platform aan te melden, erkent de Koper kennis te hebben genomen van de AV en deze zonder voorbehoud te hebbenaanvaard.

De verwerving van een goed via onderhavige website impliceert daarom een onvoorwaardelijke aanvaarding door de Koper van onderhavige verkoopvoorwaarden.

De AV krijgen voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard worden.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstigebestellingen.

3. Informaties en contracten

Informaties met betrekking tot de kenmerken van de producten, hierin begrepen de technische beschrijvingen gebaseerd op door departners en leveranciers verstrekte gegevens, en vergezeld met foto's ter illustratie van de producten, die online verschijnen, zijn met grootste zorg door de Verkoper geselecteerd, en dit binnen de grenzen van de technische middelen en volgens de bestemarktstandaarden.

De Verkoper kan een perfect gelijkenis met het aangeboden product niet garanderen.

De Koper wordt verzocht om de beschrijving van elk product te raadplegen om de essentiële kenmerken hiervan te kennen.

Het is echter mogelijk dat niet substantiële vergissingen op de website verschijnen, hetgeen de Koper erkent en aanvaardt.

De lijst en de kenmerken van de producten en diensten kunnen te allen tijde gewijzigd en aangepast worden, zonder dat de Verkoper ervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

De bestekken van Kick And Rush bevatten netto prijzen, excl. BTW, met aanvangspunt Braine L’Alleud. Aan het einde van deoptieperiode kunnen ze zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd worden, in functie van de schommeling in valuta, materieelen economische conjuncturen.

Het bestek sluit elke element voorafgaand aan de vervaardiging of afwerking van het artikel uit, zoals de productie van een model,prototype, flash, films en andere grafische elementen of modellen, die de Koper zich ertoe verbindt tijdig aan Kick And Rush terbeschikking te stellen, deze voorbeelden zijnde niet exhaustief.

Een contract wordt geacht gesloten te zijn op het moment van de overhandiging aan de Koper van een orderbevestiging, en in gevalde oferte via de website gedaan wordt, op het moment waarop een email naar het door de Koper aangeduide emailadres verzondenwordt.

Een nominatieve oferte heeft een geldigheidsduur van twee weken tenzij een andere termijn hierin uitdrukkelijk aangegeven wordt. Verkoper en Koper komen uitdrukkelijk overeen dat een geldig contract afgesloten wordt door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

De Verkopen archiveert de emailsbevestiging, de orderbevestigingen en de facturen op een duurzame en betrouwbare drager, die een getrouwe kopie hiervan vormt.

De geïnformatiseerde registers van de Verkoper worden door de partijen als bewijzen van de door de Koper aan de Verkoperovergemaakte mededelingen, bestellingen, betalingen en transacties beschouwd.

4. Prijs

De prijs is bij de bestelling opeisbaar.

Alle de prijzen zijn in euro aangegeven (soms in internationale valuta’s zoals de Pound Sterling GBP of de Dollar USD) en zijn inclusiefBTW en alle andere belastingen.

Indien de Koper een rechtspersoon of een andere juridische entiteit is, kan de prijs exclusief BTW en andere belastingenweergegeven worden. Speciale aanbiedingen zijn allen geldig binnen de limieten van de voorraad.

Conform artikel 2 van onderhavige AV moet de Koper de door de Verkoper in de emailbevestiging aangegeven prijs betalen.

Notoire of manifeste vergissingen in de weergave van de prijs zoals bijvoorbeeld kennelijke onjuistheden, kunnen door de Verkoperna verwezenlijking van het contract gecorrigeerd worden. De leveringskosten zijn op duidelijk wijze aan de Koper meegedeeld. Watbepaalde bepalingsmethodes betreft, zijn bijzondere voorwaarden van toepassing met betrekking tot de leveringsmethode en de eventuele kosten. Alle dit wordt duidelijk aan de Koper meegedeeld.

5. Betalingen

De op de website aangegeven prijzen zijn inclusief alle belastingen (behalve wanneer de Koper een rechtspersoon of een andere juridische entiteit is, B2B) maar zonder verzendingskosten.

De eventuele verzendingskosten zijn ten laste van de Koper en zijn in het elektronische winkelmaandje aangegeven.

De Verkoper behoud zich het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die opde website weergegeven worden op het moment van de bestelling door de Koper.

Voor de via de website geplaatste bestellingen zullen de betalingen verricht worden hetzij via PAYPAL, hetzij via bankoverschrijving,hetzij via bankkaart of door elke andere door de Verkoper aanvaarde betalingsmiddel.

De elektronische betalingen zullen verricht worden via een beveiligd systeem dat het protocol SSL gebruikt (Secure Socket Layer)zodat de verstrekte informaties door een software geëncrypteerd worden en geen derde hiertoe toegang kan krijgen tijdens hetnetwerkvervoer.

De Platform kan andere beveiligde betalingsmethodes aanbieden.

In geval van betaling via bankoverschrijving, wordt de betaling als verricht beschouwd zodat deze op het krediet van de bankrekeningvan de Verkoper ingeschreven is.

Op verzoek van de Koper stelt de Verkoper een BTW-factuur op.

De factuur is hetzij beschikbaar in het account van de Koper, hetzij wordt ze per e-mailbericht verzonden. De Verkoper kan tevens defactuur per post verzenden indien hij het nodig acht. In geval van betaling in een andere valuta dan de euro, betaalt de Koper tegen de wisselkoers die op het moment van de bestelling en betaling geldt.

Indien de betaling niet onmiddellijk afgewikkeld kan worden omdat de Koper voor een andere financiële bepalingsmethode gekozen heeft die geen onmiddellijke betaling mogelijk maakt, vermeldt de Verkoper de betalingstermijn op de factuur.

Indien op de factuur geen betalingstermijn vermeld wordt, wordt een termijn van 14 dagen volgend op de datum van de factuurtoegepast. De facturen zijn op verzoek opgemaakt, een verzoek dat door een rechtspersoon of een juridische entiteit (B2B) moetgedaan worden.

De consumenten zijn uitdrukkelijk uitgesloten, ze kunnen dus de opstelling van een factuur niet verzoeken. Indien de cliënt de factuur niet binnen de bepaalde termijnen betaald, lopen de wettelijke interesten en zijn ze zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verschuldigd.

Elke klacht moet binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na de ontvangst van de factuur ingediend worden.

De indiening van een klacht leidt in geen geval tot de opschorting van de betaling.

Komen ook ten laste van de Koper de (buiten-)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die de Verkoper heeft moeten betalenals gevolg van de niet-naleving door de Koper van zijn (betalings-) verplichtingen.

Bij gebreke aan betaling van een factuur op zijn vervaldatum, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het bedrag hiervan verhoogd zal worden met een forfaitaire schadevergoeding vastgesteld op 15% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 50 EUR, en dit, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, uit hoofde van vergoeding voor de gelegen schade.

Daarnaast zullen nalatigheidinteresten aan een rentvoet van 1% per begonnen maand verschuldigd zijn vanaf de op de factuur vermeld vervaldatum.

6. Bestelling

Na aanvaarding van de bestelling, kan een “goed voor druk – digitale versie” door de Koper aangevraagd worden. Het is gratis.

Deze eindgoed voor druk of -prototype wordt pro forma gefactureerd, betaald vóór verzending en de impact ervan op de verwezenlijking van het contract wordt op de factuur verduidelijkt. Lichte variaties in tinten/kleur, uiterlijk en positionering kunnen in geen geval tot de weigering van de bestelling leiden.

Elke door de Koper gevraagde wijziging of ontbinding van de bestelling kan slechts in aanmerking genomen worden indien ze vóór de vervaardiging van de producten meegedeeld wordt.

Indien de Verkoper de wijziging of de ontbinding niet aanvaard, worden de al betaalde voorschoten slechts maar tegen de waarde van degoederen teruggestort.

Het aantal geleverde eenheden kan met +/- 5% afwisselen ten opzicht van de bestelde hoeveelheid en wordt dienovereenkomstig gefactureerd.

7. Markering

Elke logo-markering wordt op verzoek van de Koper door ons uitgevoerd.

Deze laatste wordt verondersteld alle noodzakelijke vergunningen m.b.t. de markering te bekomen hebben. Het niet ons opdracht omhet bestaan van deze vergunningen of copyright te controleren.

De instrumenten die Kick And Rush opstelt (films, digitalisatie van logos, …) om projecten van zijn cliënten uit te voeren, blijven haar eigendom.

We kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor hun verdwijning of vernietiging in geval van toeval of overmacht.

Elk door de Koper bij Kick And Rush gebracht artikel met het oog op het afdrukken, borduren of graveren hiervan valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Koper. In geval van een vergissing in de uitvoering van de bestelling, kan de Koper geen schadevergoeding eisen.

8. Levering

Uw bestelling wordt verwerkt op basis van de beschikbare voorraden.

In geval een door U bestelde product niet in voorraad is, verbinden we ons ertoe U hiervan per email binnen vijftien dagen na hetplaatsen van de bestelling te informeren en om U de nodige tijd te geven voor de levering van het product.

De bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. De Verkoper zet alles in het werk om de aangegeven leveringstermijnen na te leven.

De Verkoper kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele vertragingen in de levering of voor het verlies vanbestellingen door de schuld van een derde of door een onvoorzienbare omstandigheid of in geval van overmacht.

Indien een bestelling niet binnen vijftien dagen na de aangegeven termijn geleverd wordt, een onderzoek zal op gang gebracht worden bij de vervoerder, wat enkele dagen mag nemen. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om tot terugbetaling over te gaan of tot verzending van een vervangend product. Alle de notificaties met betrekking tot de niet binnen de afgesproken termijn geleverde leveringen moeten per email gestuurd worden.

De producten die teruggezonden worden, worden alleen aanvaard indien ze zich in hun oorspronkelijke staat bevinden, d.w.z. in hun verpakking met hun toebehoren en gebruiksaanwijzing.

Tenzij anders aangegeven, bedraagt de laatste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, behalve in gevalvan betaling per bankoverschrijving in welk geval de laatste leveringstermijn dertig dagen na ontvangst van de betaling bedraagt.

De maximale leveringstermijn is alleen van toepassing voor een door een consument geplaatste bestelling, dus een persoon (B2C).Indien de bestelling door een rechtspersoon of een juridische entiteit geplaatst wordt, is een leveringstermijn van meerdere maanden van toepassing. De Verkoper kan in geen geval in gebreke worden gesteld voor de overschrijding van de (leverings-)termijn.

De aangegeven leveringstermijn moet, voor zover de Wet betrefende de Marktpraktijken dit toestaat, als een indicatieve termijnbeschouwd worden, en bijgevolg kan geen recht op basis hiervan ontleent worden. De leveringen worden op het door de Koper in zijncontract gegeven adres gedaan. Zodra de producten op het aangegeven adres afgeleverd worden, wordt het risico door de Kopergedragen.

De leveringsdata zijn ter indicatie aangegeven.

Waarschuwing: de eigendom van de goederen blijft deze van de Verkoper tot gehele betaling van de verkoopprijs. Hij voorbehoud zich het recht om de goederen terug te nemen totdat het saldo van de gehele betaling van de prijs en zijn toebehoren voldaan wordt.

9. Indentiteitsdiefstal en kredietkaartfraude

Om de veiligheid van de onlinetransacties te garanderen, gebruikt de Verkoper erkende operators van online betaaldiensten.

U kan met door Ogone gesteunde kredietkaarten betalen. Bijvoorbeeld: Visa Electron, Visa Debit, Visa Delta, Mastercard, American Express, Maestro en andere die op duidelijke en ondubbelzinnige wijze vermeld zullen worden.

De online betaling gebeurt door middel van een beveiligd gesloten systeem, waarin uw bankgegevens geëncrypteerd worden wanneer ze via internet verzonden worden (een beveiligde SSL verbinding).

Het risico van verlies of diefstal van identiteitsgegevens of kredietkaarten wordt op die manier tot een minimum beperkt. De Verkoperbewaart uw identiteitsgegevens en uw kredietkaartgegevens tijdens een periode van drie

(3) jaar in een database in een beveiligde en geëncrypterde omgeving.

De Verkoper is van mening dat hij de nodige, mogelijke en geschikte voorzichtigheidsmaatregelen genomen heeft en treedt daaromop als een tussenpersoon met een normale en voorzichtige online visie. Een geval van identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dusniet ingeroepen worden zonder medeweten van de Verkoper.

10. Gebreke en indiening van klacht

De Koper is altijd gehouden de producten bij hun ontvangst nauwkeurig te controleren. De klachten van de Koper met betrekking toteen van buitenaf zichtbaar gebrek van een product of van de levering dienden door de Koper aan de Verkoper per schrijven te wordenmeegedeeld binnen de vijf (5) dagen na de levering of binnen de vijf (5) dagen na de factuurdatum indien de producten niet aan deKoper geleverd konden worden.

We raden U aan om uw bestelling per aangetekende verzending te verzenden en om een verzekering bij de vervoerder af te sluiten om de goederenwaarde van de producten te dekken bij een eventuele diefstal of een eventuele verlies van de producten bij de vervoerder. De kosten van terugzending zijn altijd ten laste van de Koper.

De Koper is niet gerechtigd om producten terug te zenden die niet het voorwerp uitmaken van een met redenen omklede klacht. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan wordt en goederen ten onrechte teruggezonden worden, zijn de hiermee gepaarde kosten tenlaste van de Koper.

In dit geval is de Verkoper vrij om de producten bij een derde voor rekening en op risico’s van de Koper op te slaan en/of om deze producten op impliciete of expliciete verzoek van de Koper aan deze laatste terug te zenden en op zijn kosten.

11. Herroepingsrecht

De wet betrefende Marktpraktijken en Consumentenbescherming bepaalt dat de Koper het recht heeft, binnen een termijn vanveertien (14) werkdagen, om het product terug te zenden zonder enige gevolgen in de zin van een boete of vermelding van eenreden, dit is wat het herroepingsrecht benoemd wordt.

Waarschuwing: bijna elke product van de Verkoper zijn op maat of gepersonaliseerd. De producten waarvan de verzegeling verbroken wordt, vallen niet onder het toepassingsgebied van deze bepaling, evenmin de producten op maat gemaakt of de bederfelijke goederen. We denken in deze context aan kledingen op maat, volgens de behoeften of expliciete wensen van de Koper.

Volgens artikel 47, §4, 2° vallen deze buiten het toepassingsgebied van dit recht. We kunnen denken aan verschillende soortenkleding, accessoires, kantoorbenodigdheden en elk op maat of gepersonaliseerd artikel. Deze kunnen dus niet teruggezondenworden.

Een terugzending moet per post of een andere vervoerder verzonden worden. De terugkeer van een bestelling gebeurt op kosten en risico’s van de Koper, behalve in gevallen waarin de Verkoper deze kosten vooraf uitdrukkelijk en uitzonderlijk aanvaardt.

De Koper moet het product binnen de garantieverlengingstermijn terugzenden naar de service na verkoop van de Verkoper en een terugkeerdocument per mail aanvragen. In het geval dat bovengenoemd recht op herroeping geldig en rechtsgeldig ingeroepen wordt, zal de Verkoper de Koper het door de Koper betaalde bedrag terugbetalen binnen zeven (7) werkdagen via een door hem gekozen internationaal aanvaarde betalingsmethode. Geen terugbetaling is mogelijk indien het herroepingsrecht onrechtmatigingeroepen wordt. In dit geval, en behalve gemotiveerde reden, zullen de goederen aan de Koper teruggezonden worden, voor rekening en op risico van genoemde Koper.

12. Garantie

Zoals voorgeschreven door de pertinente en relevante bepalingen, die van kracht zijn, genieten de door de Verkoper geleverde producten van een wettelijke garantie. Indien het geleverde goed met het contract niet overeenstemt, dient de Koper de Verkoperuiterlijk zeven (7) werkdagen na levering hierover te informeren. De eventuele schadevergoeding die hieruit zou voortvloeien, kan ingeen geval het gefactureerde bedrag te boven gaan. De gebruikelijke en normale slijtage, de vrijwillige door de Koper aan het product aangebracht wijzigingen, de onmogelijkheid om het origineel van de factuur of en geldige betalingsbewijs te kunnen weerleggen en elke andere nalatigheden, zijn uitdrukkelijke, en niet-exhaustieve, uitzonderingen op het regime van de wettelijkegarantie.

De garantie is niet van toepassing in geval van een defect aan het door de Koper verschafte materieel. Bijvoorbeeld: wazig beeld, uitgeknipte beeld, spellings- of grammaticafout in de tekst, enz.

13. Overmacht

Ingeval van overmacht is de Verkoper niet gehouden haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen. De Verkoper is gematigd om zijn verplichting tijdens de duur van de overmacht te schorsen. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die zich voordoet, onafhankelijk van de wil van de Verkoper, en die haar verplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk verhindert.

14. Intellectuele eigendom

Elke intellectuele eigendomsrechten en naburige rechten blijven de eigendom van de Verkoper. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan elk octrooieerba(a)r(e) auteurs-, merk-, tekening- of modellenrecht en/of ander recht (van intellectuele eigendom) waaronder know-how, methodes en technische en/of commerciële concepten.

De Koper is niet gerechtigd om de in onderhavig artikel beschreven intellectuele eigendomsrechten te gebruiken en/of hieraan wijzigingen te brengen, behalve in geval van uitsluitend privégebruik van het product.

De Koper geeft niet-exclusieve rechten aan de Verkoper om de gevraagde producten te creëren.

De Koper geeft Kick And Rush uitdrukkelijk toestemming om de logos en foto’s van zijn producties te gebruiken om haar activiteiten in het kader van beurzen, tentoonstellingen, presentatiemappen, website en e-mails te promoten.

15. Verwerking van persoonsgegevens

De in dit artikel gebruikte termen hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betrefende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betrefende het vrije verkeer van die gegevens (hieronder “GDPR”).

Verzamelde persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die de Verkoper over u verzamelt, zijn de gegevens die U aan haar meedeelt via het Platform wanneer U een bestelling plaatst.

De Verkoper zal uw persoonlijke gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.De Verkoper verkoopt of verstrekt op geen enkele wijze aan derden de persoonlijke gegevens die ze over U verzameld heeft.

Bewaartermijn voor gegevens

De Verkoper bewaart uw persoonlijke gegevens voor de duur die nodig is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende wetgeving, voor een periode van maximaal drie (3) jaar.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens op elk moment en kosteloos te raadplegen, door een email aan het adres privacy@kickandrush.com te sturen of een brief te sturen aan Kick And Rush - Rue Saint Sébastien, 8 – 1420 Braine L’Alleud -België.

U heeft het recht om te verzoeken dat onjuiste persoonlijke gegevens gecorrigeerd worden en dat ongepaste of onnodige persoonlijke gegevens verwijderd worden door een e-mail te sturen naar privacy@kickandrush.com of door ons een schriftelijk verzoek per post te sturen naar Kick And Rush - Rue Saint Sébastien, 8 – 1420 Braine L’Alleud - België.

Indien U niet langer wenst dat uw persoonlijke gegevens verwerkt worden en U wettelijk het recht heeft om het wissen van uw persoonlijke gegevens te vragen, zal de verkoper uw persoonlijke gegevens uit zijn database verwijderen.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen elk gebruik van uw persoonlijke gegevens voor prospectiedoeleinden.

U kunt gebruik maken van uw recht om bezwaar aan te tekenen door middel van geautomatiseerde procedures die voor dit doel zijnopgenomen in de e-mails die u worden toegezonden of, indien dit niet mogelijk is, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@kickandrush.com.

Recht om de verwerking te beperken

Ten slotte hebt U het recht om van de Verkoper de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens.

16. Interpretatie van de Algemene Voorwaarden

Indien verschillen tussen de verschillende taalversies van de Algemene Voorwaarden bestaan, zal de Franse versie toegepastworden.

Indien een of meer bepalingen van de AV ongeldig worden geacht of ongeldig worden verklaard op grond van een wet, reglement ofna een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen volledig van kracht, met dien verstande dat departijen in onderling overleg kunnen overeenkomen de ongeldige bepaling of bepalingen te vervangen.

18. Toepasselijk recht en Bevoegde Rechtbank

Het Belgische recht is, met uitsluiting van alle andere, van toepassing op alle aanbiedingen en alle contracten. De toepasselijkheidvan het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Rechtbanken van Namen zijn uitsluitend bevoegd om van alle geschillen te kennen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van de Verkoper of overeenkomsten die met haar worden afgesloten.

Can we
take care
of your
brand baby?

Contacteer ons